Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr X/81/2007

Treść

U C H W A Ł A   Nr X/81/2007xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 14 września 2007 r.

 

 

w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

 

 

 

            Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 30, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż – na wniosek Wójta Gminy – uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Tworzy się obwód głosowania nr 6, z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Poradni Rodzinnej „Zdrowie” z siedzibą w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kraszewo-Czubaki 23 a, 09-140 Raciąż.

Obwód obejmuje uprawnionych do głosowania pacjentów Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Kraszewie-Czubakach 23 a, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                             Jarosław Jaworski

 

  

U Z A S A D N I E N I E

 

do Uchwały Nr X/81/2007

Rady Gminy Raciąż

z dnia 14 września 2007r.

 

w sprawie: utworzenia obwodu głosowania.

 

            Zgodnie z art. 30, ust. 1 i 3 ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Gminy Raciąż na wniosek Wójta Gminy, tworzy obwód głosowania w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Kraszewie-Czubakach 23 a, gdzie w dniu wyborów będzie przebywało więcej niż 50 wyborców.

            Obwód głosowania utworzony w Poradni Rodzinnej „Zdrowie” z siedzibą w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Kraszewie-Czubakach 23 a, 09-140 Raciąż -  nie jest obwodem stałym w rozumieniu art. 29 cytowanej ustawy. Obwody te tworzy Rada Gminy każdorazowo dla danych wyborów.

430318