Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr X/80/2007

Treść

U C H W A Ł A   Nr  X/80/2007xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 14 września 2007 r.

 

w sprawie:  wyboru  ławnika sądowego.

 

            Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W wyniku tajnego głosowania ławnikiem do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płońsku na kadencję:  2008 – 2011  została wybrana:

Pani Elżbieta Irena Małkiewicz.

 

§ 2

 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Raciąż.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                             Jarosław Jaworski

430318