Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr X/77/2007

Treść

UCHWAŁA  Nr X/77/2007xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 14 września 2007 roku

 

w sprawie:  powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.        z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 5 ust. 1, art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zmianami) Rada Gminy Raciąż uchwala co następuje:

 

§1

 

Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w celu sporządzenia i wyłożenia spisu inwentaryzacyjnego mienia przeznaczonego do komunalizacji, zwaną dalej Komisją.

 

§2

 

Zadaniem Komisji będzie:

1)      sporządzenie spisu inwentaryzacyjnego mienia przeznaczonego do komunalizacji oraz jego wyłożenia do publicznego wglądu,

2)      rozpatrywanie zgłoszonych zastrzeżeń do spisu inwentaryzacyjnego

 

§3

 

W skład Komisji wchodzą:

1)      Przewodniczący – Jarosław Jaworski

2)      Członek – Gabriela Kowalska

3)      Członek – Grażyna Bieńkowska

4)      Członek – Jerzy Maćkiewicz

5)      Członek – Eugeniusz Ptasik

6)      Sekretarz – Monika Konczewska

 

 

§4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż

 

§5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                     Jarosław Jaworski

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 do Uchwały Nr  X/77/2007

Rady Gminy Raciąż

z dnia 14 września 2007 roku

 

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

 

 

                   Mienie Skarbu Państwa (ogólnonarodowe ) należące do terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego lub przedsiębiorstw państwowych, dla  których organy administracji państwowej pełniły funkcję organu założycielskiego lub zakładów i innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych w/w organom stało się z dniem 27 maja 1990 roku z mocy prawa mieniem gmin – art. 5 ust 1ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych

            Zgodnie z art. 5 ust 4 w/w ustawy Gminie na jej wniosek może być także przekazane mienie Skarbu Państwa inne niż wyżej wymienione, jeżeli jest ono związane z realizacją zadań własnych gminy. Nabycie mienia następuje nieodpłatnie.

Gminy sporządzają spisy inwentaryzacyjne mienia, przez powołaną uchwałę Rady Gminy Komisję Inwentaryzacyjną.

Zadaniem Komisji jest:

1)       sporządzenie spisu inwentaryzacyjnego mienia przeznaczonego do komunalizacji oraz jego wyłożenie do publicznego wglądu,

2)       rozpatrywanie zgłoszonych zastrzeżeń do spisu inwentaryzacyjnego.

            Po zakończeniu prac Komisji, Gmina przekazuje Wojewodzie spis inwentaryzacyjny nieruchomości, które stały się jej własnością z mocy prawa lub o które wystąpiła z wnioskiem.

Wojewoda po rozpatrzeniu wniosków gmin, wydaje decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia mienia  z mocy prawa lub w sprawie jego przekazania. Decyzja taka jest podstawą do wpisu          w księdze wieczystej własności na rzecz Gminy.

            Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej do prac komunalizacyjnych jest niezbędne między innymi w celu nabycia nieruchomości Skarbu Państwa, które z mocy prawa stały się własnością gmin, na zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należących do zadań własnych gminy.

 

 

 

 

 

 

 

430318