Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr X/76/2007

Treść

U C H W A Ł A  Nr  X/76/2007xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady   Gminy   Raciąż

z dnia 14 września 2007 roku

 

 

w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Raciąż na 2007 rok

 

            Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165, art. 166 i art.184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz.U. z 2005 r Nr 249, poz. 2104 z późn.zm. -   Rada  Gminy   Raciąż  uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

1.       Zwiększa się dochody budżetowe gminy na 2007 rok o kwotę 56.534,00 zł.  zgodnie z  załącznikiem     Nr 1 do Uchwały.

2.       Dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 3.602.724,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a.                                                                                             

 

       Dochody po zmianie wynoszą 17.651.906,36 zł.

 

 

§ 2

 

 

1.       Zwiększa się wydatki budżetowe gminy na 2007 rok o kwotę 287.534,00zł oraz zmniejsza się o kwotę 231.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały .  

2.       Wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 3.602.724,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a.                                                                                             

 

Wydatki po zmianie wynoszą  20.161.156,36 zł

  

 

§ 3

 

 

1.       Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.509.250,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie             -                           2.100.000,00 zł.

2) wolnych środków                 -                             409.250,00 zł.

2.       Przychody budżetu w wysokości 2.646.000,00 zł, rozchody w wysokości 136.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 4

 

1.       Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2007 nie objęte wieloletnim programem w wysokości 1.974.119,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2.       Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 4.089.368,00 zł.  w tym dotyczące 2007 roku  4.089.368,00 zł. zgodnie z załącznikiem  Nr 5.

3.       Łączne wydatki inwestycyjne w 2007 roku ustala się w wysokości 6.063.487,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 – 5.

 

 

§ 5

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu.

 

                                                          PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY               

                                                           Jaworski Jarosław

              

 Załączniki:

zal_nr_1.xls 
zal_nr_1a.xls 
zal_nr_2.xls 
zal_nr_2a.xls 
zal_nr_3_4_5.xls 
uzasadnienie.doc 

 

 

430318