Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr V/26/2007

Treść

U C H W A Ł A  Nr  V/26/2007xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

                                                        Rady   Gminy   Raciąż

 z dnia 15 stycznia 2007 roku

 

 

w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Raciąż na 2007 rok

 

            Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165,

art. 166 i art.184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz.U. z 2005r Nr 249, poz. 2104 z późn.zm. -   Rada  Gminy   Raciąż  uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Zwiększa się dochody budżetowe gminy na 2007 rok o kwotę 42.289,00 zł. zgodnie z  załącznikiem Nr 1 do Uchwały.                                                                                             

 

       Dochody po zmianie wynoszą 16.789.452,00 zł.

 

 

§ 2

 

1.      Zwiększa się wydatki budżetowe gminy na 2007 rok o kwotę 43.889,00 zł  oraz zmniejsza się o kwotę 1.600,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały .  

 

Wydatki po zmianie wynoszą  18.698.452,00 zł

 

 

§ 3

 

1.      Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.909.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

2)        zaciąganych pożyczek w kwocie                                                           - 1.800.000,00 zł,

3)        nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie                                      -    109.000,00 zł,

2.      Przychody budżetu w wysokości 2.604.000,00 zł, rozchody w wysokości 695.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 

 

§ 4

 

1.      Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2007 nie objęte wieloletnim programem

w wysokości 1.182.879,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2.      Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 6.315.368,00 zł.  w tym dotyczące 2007 roku  3.876.368,00 zł. zgodnie z załącznikiem       Nr 5

3.      Łączne wydatki inwestycyjne w 2007 roku ustala się w wysokości 5.059.247,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 – 5.

 

 

§ 5

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  obowiązuje w roku budżetowym 2007

i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

                                                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY               

 

                                  Jaworski Jarosław

                 

Zalacznik_nr_1.xls 
Zalacznik_nr_2.xls 
Zalacznik_nr_3.doc 
Zalacznik_nr_4_.doc 
Zalacznik_nr_5.xls 
Zalacznik_Nr_6.doc 

430318