Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr V/27/2007

Treść

U C H W A Ł A  Nr V/27/2007xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 15 stycznia 2007 r.

 

 

 

w sprawie:   zarządzenia wyborów do organów sołectw Gminy Raciąż.

 

 

         Na podstawie art. 18, ust. 2, art. 36, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 19 Statutu Sołectw – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Zarządza się wybory sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Raciąż w terminie: od 1 lutego 2007r.  do 9 marca 2007r.

 

§ 2

 

 

Zobowiązuje się Wójta Gminy do:

 

1. Ustalenia terminów zebrań wiejskich dla dokonania wyboru sołtysa i rady

    sołeckiej.

2. Zapewnienia obsługi techniczno-organizacyjnej zebrań wiejskich.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                           Jarosław Jaworski

430318