Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr VI/28/2007

Treść

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

U CH W A Ł A  Nr VI/28/2007

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 lutego 2007r.

 

 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Naruszewo z przeznaczeniem

                  na odbudowę budynku mieszkalnego dla rodziny poszkodowanej w

                  wichurze, we wsi Zaborowo.

 

 

         Na podstawie art. 10, ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 167, ust. 2, pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Udziela się pomocy finansowej Gminie Naruszewo w kwocie: 2.000,00 zł. (dwa tysiące złotych 00/100), z działu 852; rozdz. 85295 § 2710, z przeznaczeniem na pomoc w odbudowie budynku mieszkalnego rodzinie poszkodowanej w wyniku wichury, we wsi Zaborowo, Gmina Naruszewo.

 

 

§ 2

 

Szczegółowe warunki pomocy, o której mowa w § 1 określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Raciąż a Gminą Naruszewo.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                              Jarosław Jaworski

 

  

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr VI/28/2007

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 lutego 2007r.

 

 

 

 

         W związku z wichurą, która miała miejsce w dniu 18-19 stycznia 2007r.na terenie województwa mazowieckiego, odnotowano wiele strat spowodowanych silnym wiatrem.

         Na terenie Gminy Naruszewo w miejscowości Zaborowo, w wyniku wichury najbardziej ucierpiała rodzina Staszewskich, gdyż śmierć poniósł mąż i ojciec 10-osobowej rodziny oraz ciężkich obrażeń doznał syn państwa Staszewskich.

         Ponadto zniszczeniu uległ budynek mieszkalny i gospodarczy. Wobec tej tragedii, Wójt Gminy Naruszewo wystąpił z prośbą do samorządów o wsparcie finansowe dla najbardziej poszkodowanych.

         Komisje Rady Gminy jak również Rada Gminy Raciąż uznały, iż nie można pozostać obojętnym wobec takiej tragedii. Pomoc udzielona będzie w formie dotacji celowej.

430318