Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr VI/29/2007

Treść

UCHWAŁA  Nr  VI/29/2007xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia                 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

                                                        § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski

 Zalacznik.doc 

 

 

430318