Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXIV/155/2008

Treść

U C H W A Ł A Nr XXIV/155/2008

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 listopada 2008 roku

w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ), art. 49, ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą prawną obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jarosław Jaworski

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXIV/155/2008

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 listopada 2008 roku

Zgodnie z art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) w budżetach organów prowadzących szkoły tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół (środki zabezpieczone w budżetach szkół).

W ust. 2 tegoż art. ustawodawca postanowił, że organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród, uwzględniając w szczególności osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej, pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

Przedstawiony projekt regulaminu został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIV/155/2008

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 listopada 2008 r. 

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY TRYB I KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RACIĄŻ

ROZDZIAŁ I

ZASADY OGÓLNE

§ 1.

Uchwala się kryteria, zasady i tryb przyznawania nagród nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze ze specjalnego funduszu w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tego:

 1. 0,8% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,
 2. 0,2 % funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego

§ 2.

Nagrodę Wójta oraz nagrody Dyrektora Szkoły przyznawane są za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczo – wychowawczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły.

§ 3.

Nagrodę mogą otrzymać nauczyciele i dyrektorzy szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż.

ROZDZIAŁ II

KRYTERIA, ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD NAUCZYCIELOM I DYREKTOROM

§ 4.

Nauczyciel może otrzymać nagrodę, jeżeli osiągnie liczące się wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w skali gminy, na terenie szkoły, a także za inną pracę na rzecz edukacji na terenie gminy Raciąż:

1.W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

  1. osiąga dobre wyniki w nauczaniu, a w szczególności potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
  2. podejmuje działalność innowacyjną w zakresie nowatorskich metod nauczania i wychowania,
  3. osiąga bardzo dobre wyniki nauczanego przedmiotu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach co najmniej I stopnia (rejonowych) ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, zajęciem przez uczniów(grupę uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, turniejach, przeglądach i festiwalach na szczeblu co najmniej gminnym.
  4. dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w pracy dydaktyczno – wychowawczej z innymi nauczycielami,
  5. posiada publikacje z zakresu działalności oświatowej, a w szczególności z pracy dydaktyczno – wychowawczej,
  6. prowadzi atrakcyjną działalność wychowawczą w szkole, klasie np. organizacja wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi,
  7. przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe wynikające z planu działania szkoły, a także inne uroczystości rocznicowe,
  8. uzyskuje pozytywne zmiany w zespole klasowym pod wpływem oddziaływania wychowawcy w zakresie: integrowania zespołu klasowego, aktywności społecznej, udziału uczniów w pracy samorządu uczniowskiego, zdyscyplinowania, frekwencji na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, wyników nauczania i wychowania,
  9. posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,
  10. sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole.
 1. W zakresie pracy opiekuńczej:
  1. zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin moralnie zaniedbanych, udziela pomocy dzieciom z zaburzeniami w rozwoju oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym, mającym trudności w nauce i przystosowaniu się do życia w grupie,
  2. prowadzi działalność mającą na celu rozpoznanie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród uczniów w tym narkomanii, alkoholizmu, chuligaństwa, itp.
  3. organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowaniem dzieci,
  4. organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami,
  5. organizuje konsultacje, prelekcje, odczyty i wykłady pedagogiczne dla rodziców,
  6. wprowadza istotne zmiany w wystroju i wyposażeniu powierzonej mu pod opiekę sali lekcyjnej.
 2. W zakresie innej działalności statutowej szkoły:
  1. troszczy się o mienie szkoły, polepszanie bazy dydaktycznej,
  2. dobrze współpracuje z samorządem terytorialnym i lokalnym oraz radą pedagogiczną i radą rodziców,
  3. pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,
  4. prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych nauczycieli,
  5. prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
  6. bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
  7. udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycielom podejmującym pracę w zawodzie nauczyciela,
  8. z zaangażowaniem pełni funkcję opiekuna stażu, egzaminatora okręgowej komisji edukacyjnej,
  9. z zaangażowaniem i w terminie wykonuje dodatkowe prace zlecone przez dyrektora szkoły.

§ 5.

 1. Za szczególne kryteria przyznawania nagrody dyrektorom i wicedyrektorom uznaje się:
 1. osiąganie przez szkołę bardzo dobrych wyników nauczania,
 2. osiąganie przez uczniów wyróżniających wyników w konkursach przedmiotowych i innych konkursach oraz znaczący udział w zawodach międzyszkolnych, regionalnych i krajowych,
 3. przygotowanie i realizowanie przez szkołę znaczących w procesie wychowawczym imprez szkolnych,
 4. wzorowa współpraca ze środowiskiem, instytucjami wspomagającymi szkołę,
 5. organizowanie pomocy młodym nauczycielom we właściwej adaptacji w zawodzie,
 6. inspirowanie różnorodnych działań rady pedagogicznej,
 7. tworzenie warunków dla postępu pedagogicznego,
 8. wzorowa organizacja pracy,
 9. podejmowanie i realizowanie inicjatyw wpływających na podnoszenie jakości pracy szkoły, w tym udziału szkoły w ogólnopolskich i europejskich projektach edukacyjnych,
 10. realizowanie innych zadań wynikających ze specyfiki szkoły.

§ 6.

 1. Nagroda może być przyznana po przepracowaniu w szkole, co najmniej roku.
 2. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w uzasadnionych przypadkach mogą być przyznane na zakończenie roku szkolnego lub w innym czasie.

430316