Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXV/162/2008

Treść

 

 

UCHWAŁA Nr XXV/162/2008

Rady Gminy Raciąż

z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zmianami: Dz.U. z 2007r. Nr 115 poz. 793, Nr 176 poz. 1238), art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz .U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się jako obowiązujący na terenie Gminy Raciąż Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Jaworski
 

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXV/162/2008

Rady Gminy Raciąż

z dnia 30 grudnia 2008r.

Podstawą prawną działań gminnych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.). Wymieniona ustawa tworzy spójny system umożliwiający samorządom terytorialnym prowadzenie lokalnej polityki wobec alkoholu, wyznacza konkretne zadania i wskazuje środki na ich realizację.

Na mocy art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 41 ust. 2 w/w ustawy realizacja wymienionych działań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

Przyjęcie przez Radę Gminy wymienionego Programu przyczyni się do efektywnego prowadzenia działań mających na celu ograniczenie spożycia napojów alkoholowych, zmianę struktury ich spożywania, jak również do inicjowania i wspierania przedsięwzięć z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/162/2008
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 grudnia 2008r.

 

Gminny Program Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa

o przeciwdziałaniu narkomanii, a także ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stanowią, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień, rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych, a także przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie należy do zadań własnych gminy.

Działania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 stanowią część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raciąż i kierowane są do mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Podstawowymi priorytetami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok jest:

 • zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszanie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

 • przygotowywanie młodego pokolenia do zdrowego trzeźwego stylu życia

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych osobom pijącym alkohol w sposób ryzykowny lub szkodliwy oraz członkom ich rodzin doznającym szkód z tego powodu

- ochrona przed marginalizacją społeczną i wykluczeniem społecznym rodzin

z problemem uzależnień

- przeciwdziałanie przemocy domowej

- ograniczanie dostępności do alkoholu szczególnie osób młodych

- reintegracja społeczna i zawodowa osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych.

Działania związane z profilaktyką uzależnień, rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zawarte w niniejszym Programie są działaniami długofalowymi. Realizacja kolejnego Programu, nie odbiegającego w swej formie i treści od poprzednich, warunkuje w dużym stopniu skuteczność podejmowanych działań. Program, podobnie jak w latach ubiegłych, obejmuje realizację różnorodnych projektów profilaktycznych, podejmowanie działań stanowiących środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności. Uwzględnia działania zmierzające do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania. Zaplanowane przedsięwzięcia dają również możliwość wspierania w tym zakresie działalności organizacji społecznych oraz instytucji.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje zadania Programu mające na celu:

I. W zakresie funkcjonowania Programu :

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem.

  Zadania w tym zakresie będą realizowane poprzez:

  1. podejmowanie działań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu oraz Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin,

  2. realizowanie programów i podejmowanie działań interwencyjnych wobec osób młodych spożywających alkohol w sposób szkodliwy

  3. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego

  4. realizację programów terapeutyczno – integracyjnych dla mieszkańców gminy w ramach obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin

  5. realizację programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu organizowanych przez organizacje, stowarzyszenia, instytucje

  6. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w placówkach specjalistycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla ofiar przemocy

  7. wspieranie szkoleń zwiększających kompetencje w zakresie prowadzenia terapii

  8. realizację programów informacyjno – edukacyjnych dla osób z problemem alkoholowym oraz doświadczających przemocy domowej - w punkcie konsultacyjnym, placówki służby zdrowia, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, instytucje

  9. podejmowanie działań na rzecz rozszerzania dostępności do informacji o miejscach, programach i metodach leczenia uzależnień

  10. udzielanie pomocy osobom będącym pod wpływem środków psychoaktywnych znajdującym się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu

  11. udzielanie pomocy osobom, których życie lub zdrowie jest zagrożone przez osoby będące pod wpływem środków psychoaktywnych

  12. działania mające na celu reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz sprzyjające ochronie rodzin z problemem uzależnień przed marginalizacją społeczną

  13. wspieranie realizacji programów umożliwiających reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych od alkoholu

  14. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie stosowania metod wczesnego diagnozowania problemów alkoholowych i wczesnej interwencji

  15. podejmowanie z osobami z problemem uzależnień, w tym alkoholowym, rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego.

 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

  Zadania w tym zakresie będą realizowane poprzez:

  1. realizację programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu oraz Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin świadczących pomoc, w tym prawną dla ofiar i sprawców przemocy domowej

  2. zwiększanie skuteczności działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy domowej przez wspieranie szkoleń różnych grup zawodowych działających w zakresie uzależnień, np. policjantów, pedagogów, nauczycieli, pielęgniarek, higienistek, lekarzy, pracowników socjalnych, wolontariuszy, kuratorów sądowych, i innych

  3. wspieranie działalności grup wsparcia dla osób współuzależnionych, ofiar przemocy domowej, grup DDA i wolontariuszy podejmujących działania w tym zakresie

  4. udzielanie informacji, konsultacji i porad w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy domowej przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przez pracownika Punktu konsultacyjnego oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych

  5. działania policji w zakresie zwiększania skuteczności interwencji prawno - administracyjnych w sytuacjach przemocy domowej

  6. przeciwdziałanie przemocy domowej z uwzględnieniem procedury Niebieskiej Karty

  7. działania na rzecz wdrażania programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

  8. prowadzenie działań edukacyjnych promujących abstynencję w czasie ciąży

  9. udzielanie pomocy prawnej i socjalnej przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe, instytucje

  10. działalność telefonu zaufania i telefonów informacyjnych przy placówkach specjalistycznych i organizacjach pozarządowych propagujących trzeźwość

  11. działalność punktu konsultacyjnego w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej

  12. rozpowszechnianie informacji o istnieniu, działaniach i miejscach spotkań grup samopomocowych (np. AA, Al Anon, Al Ateen, DDA, AN, AH, AŻ), grup wsparcia, stowarzyszeń abstynenckich i trzeźwościowych.

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w szczególności dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zadania w tym zakresie będą realizowane poprzez:

 1. realizacje programów z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego, uzależnień oraz socjoterapii w świetlicach środowiskowo – socjoterapeutycznych działających przy szkołach podstawowych i placówkach oświatowo – wychowawczych

 2. realizacje programów z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego i uzależnień dla środowiskowych grup dzieci i młodzieży

 3. realizacje w przedszkolach, szkołach i środowisku lokalnym programów z zakresu psychoedukacji, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania agresji i promocji zdrowego trzeźwego stylu życia odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne

 4. realizacje programów profilaktyczno - wychowawczych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych działania edukacyjno – informacyjne w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy domowej adresowane do rodziców, opiekunów, dorosłych

 5. profilaktyczne przedstawienia teatralne z zakresu uzależnień i profilaktyki przemocy dla dzieci, młodzieży, dorosłych, będące integralnym elementem realizowanych w przedszkolach i szkołach programów profilaktycznych

 6. wspieranie szkoleń instruktorów i realizatorów programów z zakresu psychoedukacji, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy

 7. wspieranie szkoleń liderów młodzieżowych przygotowujące do podejmowania działań edukacyjno – profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży

 8. wspieranie szkoleń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększających kompetencje w zakresie realizacji zadań Gminnego Programu

 9. wspieranie szkoleń merytorycznych dla przedstawicieli grup zawodowych działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej

 10. wspieranie konkursów, przeglądów twórczości, festynów, zawodów sportowych i innych imprez o charakterze trzeźwościowym oraz promujących zdrowy styl życia będących integralnym elementem realizowanych programów profilaktycznych

 11. wspieranie realizacji programów wychowawczo – profilaktycznych w przedszkolach i szkołach przez prenumeratę czasopism profilaktycznych,

 12. zakup i dystrybucję specjalistycznych pomocy dydaktycznych do prowadzenia działalności edukacyjno - profilaktycznej (np. literatury, prenumeraty czasopism m.in. “Remedium”, “Świat Problemów”, “Niebieska Linia”, materiałów informacyjnych, audycji na nośnikach audio – wideo, i innych)

 13. wdrażanie ogólnopolskich i regionalnych kampanii i inicjatyw w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy domowej,

 14. realizację programów wychowawczych profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień zdrowia psychicznego na koloniach i innych formach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

 15. wsparcie udziału dzieci i młodzieży - mieszkańców gminy Raciąż - przebywających w ośrodkach specjalistycznych, w organizowanych dla nich programach o charakterze profilaktycznym i socjoterapeutycznym

 16. propagowanie wśród dzieci i młodzieży stylu trzeźwego spędzania wolnego czasu przez realizację programów pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych o charakterze rekreacyjno - sportowym

 17. wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych, opracowanych i realizowanych przez młodzież, liderów młodzieżowych i wolontariuszy, skierowanych do grup rówieśniczych

 18. wspieranie działań w zakresie propagowania trzeźwego stylu życia organizowanych w placówkach oświatowo – wychowawczych i kulturalnych, służby zdrowia, zakładach pracy, KGW, i innych

 19. prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej przez m.in. Punkt Konsultacyjny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, policję, placówki służby zdrowia, instytucje, stowarzyszenia abstynenckie, inne podmioty działające na rzecz propagowania trzeźwego stylu życia

 20. prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej i konsultacyjnej w zakresie uzależnia od alkoholu skierowanej szczególnie wobec młodzieży upijającej się

 21. wspieranie działań na rzecz tworzenia grup wsparcia dla młodzieży po inicjacji alkoholowej lub narkotykowej i ich rodziców

 22. podejmowanie działań profilaktycznych identyfikujących posiadanie narkotyków przez młodzież (w szkołach)

 23. realizowanie programów informacyjno – edukacyjnych i warsztatów wsparcia dla rodziców, szczególnie dzieci i młodzieży po inicjacji narkotykowej

 24. opracowywanie i druk publikacji o tematyce trzeźwościowej oraz dystrybucja materiałów informacyjno - edukacyjnych (np. broszury, ulotki, informatory, itp.) ze szczególnym uwzględnieniem miejsc pomocy i wsparcia dla mieszkańców Gminy Raciąż

 25. edukację społeczną w zakresie problematyki uzależnień w środkach masowego przekazu (w tym w mediach lokalnych)

 26. monitoring problemów alkoholowych, narkotykowych i przemocy domowej w gminie

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Zadania w tym zakresie będą realizowane poprzez:

 1. wspieranie realizacji programów profilaktycznych: informacyjno – edukacyjno - integracyjnych wykonywanych przez stowarzyszenia abstynenckie dla mieszkańców Gminy Raciąż

 2. zlecanie zespołom biegłych sądowych badań osób w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wykonywanie czynności przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rzecz realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 3. wspieranie udziału w szkoleniach zwiększających kompetencje przedstawicieli grup zawodowych mających w zakresie działania terapię lub profilaktykę uzależnień, rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii, przeciwdziałanie przemocy domowej, reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych od alkoholu lub środków psychoaktywnych

 4. realizację programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w świetlicach prowadzonych przez organizacje pozarządowe

 5. wspieranie programów podejmowanych na rzecz minimalizowania problemów rodzin z problemem uzależnień, realizowanych przez instytucje, organizacje pozarządowe

 6. wspieranie udziału osób uzależnionych i współuzależnionych w programach terapeutycznych realizowanych na obozach terapeutycznych zorganizowanych dla nich przez podmioty uprawnione

 7. wspieranie realizacji oraz podnoszenia jakości programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych podejmowanych przez placówki oświatowo – wychowawcze, organizacje pozarządowe i instytucje

 8. wspieranie działań policji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy domowej

 9. dofinansowanie modernizacji boisk szkolnych przy szkołach celem polepszenia warunków do prowadzenia profilaktycznych zajęć propagujących zdrowy trzeźwy styl życia i będących alternatywą dla zachowań ryzykownych

 10. wspieranie realizacji programów punktów informacyjno – konsultacyjnych w zakresie uzależnienia od narkotyków lub innych środków psychoaktywnych

 11. opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwałami Rady Gminy Raciąż

 12. kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż/ podawanie napojów alkoholowych

 13. podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym

 14. podejmowanie działań na rzecz ograniczania dostępności do alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży

 15. wspieranie organizacji zajęć profilaktyczno - wychowawczych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych

 16. działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i pieszych użytkowników dróg

 17. wspieranie działań profilaktycznych policji mających na celu diagnozowanie kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu i narkotyków

II. Realizacja zadań, wykonawcy, ewaluacja zadań.

Realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Urząd Gminy Raciąż,

Współrealizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są: Policja, ZOZ, Szkoły, KGW, organizacje harcerskie, organizacje pozarządowe, kościoły, stowarzyszenia i osoby fizyczne.

Wymienione w Programie zadania będą realizowane przez cały rok 2009 w formie zadań krótkoterminowych i ciągłych. Realizacja zadań jest objęta ewaluacją wyników odrębną dla każdego programu. Wykonawcy zadań będą realizować je w oparciu o szczegółowe programy, w których określone będą: diagnoza problemu, cele programu, harmonogram i metody pracy, uczestnicy zadań, ich liczba i sposób ich rekrutacji, miejsce i czas realizacji zadań programu oraz środki i materiały niezbędne do jego realizacji, a także sposób ewaluacji programu i sposób jego rozliczenia.

Rada Gminy Raciąż otrzymuje coroczne sprawozdanie z wykonania niniejszego Programu.

III. Finansowanie zadań Programu.

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadania realizowania w ramach niniejszego Programu mogą być również finansowane z dotacji celowych Wojewody Mazowieckiego oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także darowizn, zapisów i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych.

Finansowanie programów przyjętych do realizacji odbywa się w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą Raciąż, a podmiotem realizującym program. Środki finansowe na realizację programów przekazywane będą w trybie i na warunkach określonych w umowach zawartych z wykonawcami programów.

Ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Raciąż w przedmiotowej sprawie.

430316