Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXIV/154/2008

Treść

U C H W A Ł A Nr XXIV/154/2008

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 listopada 2008 roku

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust.3 i 7, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz. 181 z 2005r.z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin na rok 2009 określający wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i niektórych świadczeń wynikających ze stosunku pracy w szkołach prowadzonych przez Gminę Raciąż , stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą prawną obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jarosław Jaworski

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXIV/154/2008

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 listopada 2008 roku

Regulamin wynagradzania nauczycieli ma charakter aktu wykonawczego do ustawy – Karta Nauczyciela i zawiera ustalenia, których adresatami są pracodawcy, tj. szkoły (a w ich imieniu działający dyrektorzy) oraz nauczyciele zatrudnieni w tych szkołach. Ponadto regulamin ten jest aktem prawa powszechnie obowiązującego na terenie gminy która go ustanowiła.

Uchwałę Rady Gminy Raciąż w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Raciąż, obejmującą szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, podejmuje się w związku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Przepis ten nakłada na organ prowadzący szkoły obowiązek corocznego określania w drodze regulaminu obowiązującego od 1 stycznia do 31 grudnia, stawek i warunków przyznawania wyżej wymienionych składników wynagrodzenia w taki sposób, aby na terenie działania danej jednostki, wynagrodzenia nauczycieli odpowiadały co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli określonym w ustawie.

W roku 2008 średnie wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego ukształtowały się następująco:

Stopień awansu zawodowego nauczycieli

Wynagrodzenie nauczycieli wg ustawy KN w 2008 r.

Wynagrodzenie osiągnięte w szkołach Gminy Raciąż

Różnica

Stażysta

1.701,00

1.643,71

- 57,29

Kontraktowy

2.126,00

2.328,06

+ 202,06

Mianowany

2.977,00

3.077,42

+ 100,42

Dyplomowany

3.827,00

4.054,80

+ 227,80

Na podstawie dokonanych szczegółowych obliczeń ustalono, że wymogi Karty Nauczyciela zostaną spełnione w stosunku do nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych, natomiast nie zostaną spełnione do nauczycieli stażystów.

W związku z powyższym wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli stażystów podniesiono o 4% w celu osiągnięcia średniej ustawowej.

Projekt regulaminu uzgodniono ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zgodnie z art. 30 ust. 6a - Karta Nauczyciela 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIV/154/2008

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 listopada 2008 roku

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Raciąż na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) ustala się, co następuje:

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.

Regulamin określa:

1) wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,

3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4) szczegółowe warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego,

5)wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.),

2) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydawane na podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,

3) szkole – należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż,

4) nauczycielach – należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w  jednostkach organizacyjnych, o  których mowa w  pkt 3),

5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

6) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust 4a oraz ustalony na podstawie art.42 ust. 6, art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.

8) godzinie ponadwymiarowej – należy przez to rozumieć przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,

9) godzinie doraźnego zastępstwa – należy przez to rozumieć przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela,

10) zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych – należy przez to rozumieć zajęcia nie zaliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć realizowane przez nauczyciela w ramach obowiązków służbowych

11) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego.

ROZDZIAŁ II

DODATEK MOTYWACYJNY

§ 3.

W zależności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których mowa w rozporządzeniu oraz w § 4 niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym nauczycielowi któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, może być przyznany dodatek motywacyjny.

§ 4.

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów:

a) osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela,

b) osiągnięć w konkursach przedmiotowych, konkursach i turniejach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,

2) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczo – opiekuńczych:

a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowanie własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,

b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,

c) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,

3) stałe podnoszenie kwalifikacji skutkujące adaptacją i praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i wychowania realizowanych we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela:

a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

c) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole,

d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym uwzględniających potrzeby uczniów niepełnosprawnych,

e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

5) jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem.

§ 5.

1.Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się wyłącznie w ramach środków finansowych wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym szkoły.

2. Na dodatki motywacyjne dla nauczycieli przyznaje się 5% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w roku kalendarzowym.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości nie niższej niż 5% i nie wyższej niż 20% wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego,

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

ROZDZIAŁ III

DODATEK FUNKCYJNY

§ 6.

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji doradcy metodycznego, nauczyciela-konsultanta lub opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala organ prowadzący szkołę, a dla nauczyciela zajmującego stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły uwzględniając:

a) wielkość szkoły i jej strukturę organizacyjną,

b) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,

c) liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole,

d) wyniki pracy szkoły oraz warunki geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje,

3. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, lub wicedyrektora, lub inne stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Liczba oddziałów

Liczba

uczniów

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Szkoła Podstawowa

+

Gimnazjum

do 7

oddziałów

8 i więcej

oddziałów

do 3

oddziałów

4 i więcej

oddziałów

Do 100

300

-

-

-

500 – 600

Powyżej 100

-

450

-

450

4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:

1) wychowawstwo klasy - 5,0%

2) wychowawstwa w oddziałach “O” - 5,0%

3) opiekuna stażu – 3,0%

w stosunku do średniego wynagrodzenie nauczyciela stażysty.

§ 7.

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 6 ust 2 i 3, przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem w związku z upływem okresu powierzenia tego stanowiska, wcześniejszego odwołania lub z innych przyczyn, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

3. W stosunku do nauczycieli, którym powierzono wychowawstwo klasy lub opiekuna stażu przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

4. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenia zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

5. W przypadku zbiegu prawa do dwóch lub większej liczby dodatków funkcyjnych, nauczycielom przysługuje dodatek z każdego tytułu.

ROZDZIAŁ IV

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 8. 

1.Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach § 8 i 9 rozporządzenia .

1) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (klasach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę nauczania,

2) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych przysługuje dodatek w wysokości 25% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania,

2. Dodatek za warunki pracy, przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany.

ROZDZIAŁ V

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 9.

1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. nr 22 poz. 181 z późn.zm).

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za okres urlopu dla poratowania zdrowia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca.

b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

§ 10.

ROZDZIAŁ VI

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

ROZDZIAŁ VII

DODATEK MIESZKANIOWY

§11.

1.Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze co najmniej ˝ obowiązującego wymiaru zajęć.

Podstawę do naliczania dodatku mieszkaniowego stanowi 30% średniego wynagrodzenia stażysty, uzależnionej od liczby członków rodziny.

2. Kwota przypadającego dodatku ( wypłacanego co miesiąc) wynosi:

a) 2% dla jednej osoby,

b) 3% dla 2 osób,

c) 4% dla 3 osób,

d) 5% dla 4 i więcej osób.

3. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł pomija się, a kwotę od 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

4. Do członków rodziny zalicza się nauczyciela i wspólnie z nim zamieszkujących współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

a) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka, dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

b) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek.

Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

6. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora), a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 5 – na ich wspólny wniosek.

Nauczycielom dodatek przyznaje – dyrektor, a dla dyrektora – wójt gminy.

7. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywanej pracy, a także w okresach:

a) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

b) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby, zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,

c) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ VIII

NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

§12.

1.Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli planowane są w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń z tym, że:

1) 0,8% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

  1. 0,2% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

Zasady przyznawania nauczycielowi nagrody określa regulamin określający kryteria i tryb

przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w szkołach

prowadzonych przez Gminę Raciąż za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

3. Nagrody o których mowa w ust.1 nie mogą być:

1) wyższe niż 1.600 zł w przypadku nagrody Wójta Gminy

2) wyższe niż 75% (kwoty 1.600 zł.) w przypadku nagrody Dyrektora Szkoły

4. Kryteria i tryb przyznawania nagród określa odrębny regulamin.

 

ROZDZIAŁ IX

ZWIĘKSZONE MINIMALNE STAWKI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI

§ 13.

1. Dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych przyjmuje się stosowanie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, natomiast wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli stażystów podnosi się o 4% w celu osiągnięcia średnich wynagrodzeń ustalonych w Ustawie.

430316