Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XXIV/153/2008

Treść

UCHWAŁA NR XXIV/153/2008

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) uchwala się co następuje:

§ 1

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Raciąż:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

Kwota podatku

w zł.

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

420,00

Powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie

590,00

Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

750,00

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita /w tonach

Stawka podatku / w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

530,00

770,00

13

14

650,00

860,00

14

15

770,00

950,00

15

 

1050,00

1370,00

Trzy osie

12

17

650,00

860,00

17

19

770,00

1050,00

19

21

850,00

1250,00

21

23

1050,00

1370,00

23

25

1150,00

1650,00

25

 

1150,00

1650,00

Cztery osie i więcej

12

25

1050,00

1370,00

25

27

1150,00

1460,00

27

29

1550,00

1750,00

29

31

1850,00

2450,00

31

 

1850,00

2450,00

 

 

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

Kwota podatku

w zł.

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

620,00

Powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie

920,00

Powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton

1220,00

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

i ciągnik siodłowy + naczepa

/w tonach/

Stawka podatku / w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

770,00

860,00

18

25

850,00

1050,00

25

31

1050,00

1550,00

31

 

1740,00

1950,00

Trzy osie i więcej

12

40

1750,00

1850,00

40

 

2040,00

2550,00

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

Kwota podatku

w zł.

Od 7 ton a poniżej 12 ton

450,00

 

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od masy całkowitej zespołu pojazdów:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów /naczepa przyczepa + pojazd silnikowy /w tonach

Stawka podatku / w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

420,00

420,00

18

25

530,00

620,00

25

 

620,00

740,00

 

 

 

1

2

3

4

Dwie osie

12

28

530,00

630,00

28

33

750,00

930,00

33

38

930,00

1350,00

38

 

1230,00

1730,00

Trzy osie i więcej

12

38

840,00

1040,00

38

 

1040,00

1360,00

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

Kwota podatku

w zł.

Mniej niż 30 miejsc

900,00

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

1560,0

§ 2

Zwalnia się od podatku środki transportowe, wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb gminnych jednostek budżetowych, z wyłączeniem określonych w art.8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XII/88/2007 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

Jarosław Jaworski

430316