Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XXIV/152/2008

Treść

 

UCHWAŁA NR XXIV/152/2008

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Raciąż:

 1. od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,56 złotych od 1 m² powierzchni;
 2. pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 złotych od 1 ha powierzchni;
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,27 złotych od 1 m2 powierzchni;

 1. od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych – 0,26 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 11,87 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,82 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;
 4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,01 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 2,10 złotych od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 1. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 1. Nieruchomości lub ich części związane z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem powierzchni zajętych pod działalność gospodarczą.
 2. Nieruchomości lub ich części stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. Rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody oraz budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, stanowiące własność gminy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XII/87/2007 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

Jarosław Jaworski

430316