Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XXI/140/2008

Treść

Uchwała Nr XXI/140/2008

Rady Gminy w Raciążu

z dnia 16 września 2008 r.

w sprawie: zmian w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

na terenie Gminy Raciąż w latach 2006 – 2013

 

Na podstawie art.17 ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.) oraz art. 18, ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Gminy Raciąż uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Raciąż w latach 2006 – 2013:

Na stronie tytułowej dopisuje się:

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/258/2006 Rady Gminy Raciąż z dnia 23 września 2006 roku

Strona 3

Dopisuje się:

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Raciąż została opracowana przez firmę “Westmor Consulting” – Pani Urszula Wódkowska, przy udziale pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na etapie tworzenia była konsultowana z dyrektorami Szkół w Koziebrodach, Krajkowie, Uniecku, Starym Gralewie.

Uchwała w sprawie przyjęcia strategii została podjęta przez Radę Gminy Raciąż dnia 23 września 2006 roku. Jednakże z względu na zmieniające się potrzeby i problemy społeczne oraz uczestnictwo Gminy w Poakcesyjnym Programie Wsparcia Obszarów Wiejskich nastąpiła konieczność aktualizacji tego dokumentu. W pracach aktualizacji strategii udział brali przedstawiciele różnych środowisk: rolników, rad sołeckich, rady gminy, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz lokalni liderzy. Moderatorem aktualizacji strategii była Pani Elżbieta Kowalczyk. Dokument strategii dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.bip.gmina.raciaz.iap.pl

Kolejne aktualizacje będą przeprowadzane w miarę potrzeb. Każda aktualizacja będzie zatwierdzana Uchwałą Rady Gminy.

Strona 24

W punkcie 8 wiersz piąty otrzymuje brzmienie:

Poniżej przedstawiono dane dotyczące rodzaju i skali pomocy społecznej w gminie Raciąż, odpowiadającej na poszczególne problemy gminy.

Strona 25

Zmienia się tabelę – rodzaje pomocy:

Rodzaj pomocy

Nakłady

Ilość osób/ilość świadczeń

2006

2007

2006

2007

Zasiłki stałe

125742

148195

40/381

41/402

Zasiłki rodzinne

1834464

2022423

873/29712

831/28505

Zasiłki pielęgnacyjne

345114

356490

195/2348

194/2330

Zasiłki okresowe

136747

111518

170/638

128/554

Składki na ubezp. emerytalne i rentowe

17400

15187

10/128

9/117

Ogółem dotacja

2459467

2653813

1288/33207

1203/31908

 

Starość jest jednym nie uniknionym okresem naszego życia. Odizolowanie starszego człowieka od środowiska, z którym się zżył, ograniczenie kontaktów z bliskimi jak również skierowanie jego aktywności na zupełnie nowe tory przyspiesza proces starzenia. W tym okresie ludzie zaczynają się zmieniać, są mniej sprawni i często wymagają otoczenia ich opieką ze strony rodziny, a w ostateczności otoczenia pomocą środowiskową i pomocą instytucjonalną.

W związku z potrzebami rosnącej liczby ludzi starych i przewlekle chorych zachodzi potrzeba rozbudowania usług opiekuńczych aby utrzymać ich jak najdłużej w środowisku.

Zaspokojenie potrzeb tej grupy ludzi jest głównym stymulatorem zadowolenia i satysfakcji z dotychczasowego życia. Po przekroczeniu starości nasilają się potrzeby związane z pomocą medyczną, opieką i wsparciem. Ludzie Ci odczuwają ogromną potrzebę akceptacji, pełnego uczestnictwa w życiu codziennym.

Aby poprawić funkcjonowanie tej grupy ludzi głównym zadaniem jest zwiększyć usługi opiekuńcze i zakupie środka lokomocji do szybszego zaspokojenia potrzeb.

Na terenie gminy zamieszkuje 1565 osób w wieku poprodukcyjnym. Usługami opiekuńczymi objętych jest 27 osób.

Strona 35

Punkt 2 otrzymuje brzmienie: Określenie misji gminy, a także dopisuje się po kropce w ostatnim zdaniu:

Zamierzeniem lokalnego samorządu jest doprowadzenie gminy do takiego poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego oraz warunków życia mieszkańców, które lokowałyby gminę na dobrej pozycji w powiecie i województwie w zakresie: bezrobocia, przedsiębiorczości oraz stanu rozwoju infrastruktury technicznej, jak również w zakresie ogólnego poziomu jakości życia mieszkańców.

Wizja rozwoju Gminy Raciąż za kilkanaście lat (10-20) to:

  • Gmina na dobrym poziomie rozwoju przedsiębiorczości

  • Gmina o nowoczesnym i efektywnym rolnictwie

  • Gmina będąca atrakcyjnym miejscem wypoczynku weekendowego i wakacyjnego

  • Gmina o dobrym stanie środowiska

  • Gmina o dużej atrakcyjności inwestycyjnej

  • Gmina zamieszkiwana przez aktywne społeczeństwo

Strona 36

W rozdziale VI dopisuje się punkt 3 o nazwie “Hierarchia celów”

Podpunkt 3.1. otrzymuje brzmienie: “Ograniczanie bezrobocia na terenie gminy oraz łagodzenie jego negatywnych skutków społecznych” i wraz z opisem problemu umieszcza się go na stronach 36-37.

Dokonuje się następujących zmian w tabeli (ze strony 37 po zmianach):

W rubryce: Działania służące osiągnięciu celu

W punkcie 2 i 3 likwiduje się nawias i dopisuje się itp.

W rubryce: Realizatorzy i podmioty wspierające dopisuje się:

Organizacje pozarządowe

Podpunkt 3.2. otrzymuje brzmienie: “Przeciwdziałanie ubóstwu oraz wspieranie rodzin dotkniętych ubóstwem” i wraz z opisem problemu umieszcza się go na stronach 38-39

Dokonuje się następujących zmian w tabeli (ze strony 39 po zmianach):

Cel podstawowy nr 1 – otrzymuje brzmienie:

  • Przeciwdziałanie ubóstwu oraz wspieranie rodzin dotkniętych ubóstwem.

W rubryce: Działania służące osiągnięciu celu:

W punkcie 4 likwiduje się nawias i dopisuje się itp.

dopisuje się punkt 7 w brzmieniu:

7. Wszelkie formy aktywizacyjne.

W rubryce: Realizatorzy i podmioty wspierające dopisuje się:

Szkoły, Sołtysi, Radni, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Płońsku, Kuratorzy Sądowi.

Strona 40

Podpunkt 3.3. otrzymuje brzmienie: “Poprawa funkcjonowania rodzin patologicznych i zagrożonych patologiami”

Dokonuje się następujących zmian w tabeli ze strony 41

Cel podstawowy nr 3 – otrzymuje brzmienie:

  • Poprawa funkcjonowania rodzin patologicznych i zagrożonych patologiami

W rubryce: Działania służące osiągnięciu celu w punkcie 4 dopisuje się itp.

W rubryce: Realizatorzy dopisuje się:

sądy, kuratorzy, komisja do spraw przeciwdziałania przemocy, parafie, związki nieformalne, pozostałe organizacje społeczne

Strona 42

Podpunkt 3.4. otrzymuje brzmienie : “Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków alkoholizmu na terenie gminy”

Dokonuje się następujących zmian w tabeli ze strony 43

Cel podstawowy nr 4 – otrzymuje brzmienie:

  • Przeciwdziałanie i łagodzenie negatywnych skutków alkoholizmu na terenie gminy

W rubryce: Działania służące osiągnięciu celu:

Punkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Realizacja programów terapeutycznych dla mieszkańców gminy.

Dopisuje się punkt:

5. Działania edukacyjne w szkołach.

W rubryce Realizatorzy dopisuje się:

Komisja do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, parafie, policja, organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe

Strona 44

Podpunkt 3.5. – otrzymuje brzmienie:

Niepełnosprawność, osoby starsze i przewlekle chore

Dokonuje się także następujących zmian w tabeli ze strony 45

W rubryce: Działania służące osiągnięciu celu dopisuje się punkt:

6. Objęcie pomocą – opieką osób przewlekle chorych

W rubryce: Realizatorzy dopisuje się:

Caritas, organizacje pozarządowe, służba zdrowia, wolontariusze

Rubryka - Okres realizacji otrzymuje brzmienie – praca ciągła

Strona 46

Podpunkt 3.6. – otrzymuje brzmienie: “Wzmocnienie oddziaływania i intensyfikacja działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”

Dokonuje się także następujących zmian w tabeli ze strony 47

W rubryce: Działanie służące osiągnięciu celu punkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Współpraca GOPS z organizacjami społecznymi, pozarządowymi i pozostałymi instytucjami oraz koordynacja wspólnie podejmowanych działań.

W rubryce: Realizatorzy dopisuje się:

sądy, parafie, organizacje pozarządowe, pozostałe instytucje.

Rubryka - Okres realizacji otrzymuje brzmienie – praca ciągła

Strona 48

Punkt “Finansowanie Strategii”, otrzymuje nr 4

Punkt “Harmonogram Realizacji Celów”, otrzymuje nr 5, w punkcie tym wykreśla się lata 2006-2008 wpisuje się “ praca ciągła”

Punkt “Monitorowanie strategii”, otrzymuje nr 6. Na początku w punkcie tym dopisuje się:

Za realizację Strategii z ramienia Gminy będzie odpowiadać Sekretarz Gminy. Koordynatorem realizacji Strategii będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W dalszej części tekstu wykreśla się wyraz “trzyosobowy”, oraz “którego jednym z członków będzie pracownik GOPS”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                             PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

                                                                          Jarosław Jaworski

430316