Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXV/160/2008

Treść

Uchwała Nr XXV/160/2008

Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raciąż na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. “d” , lit. “i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 19.291.428,00 , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.691.428,00 , zgodnie z załącznikiem nr 2,
 2. w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 272.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

 3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
 4. Łączne wydatki inwestycyjne w 2009 roku stanowią kwotę 7.141.240,25 zł.
 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 640.144,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.400.000,00, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie - 2.400.000,00 zł,

 1. Przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 870.000,00 zł przeznacza się na rozchody – spłatę pożyczek w kwocie 870.000,00 zł.
 2. Przychody budżetu w wysokości 3.270.000,00 zł, rozchody w wysokości 870.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

 1. Ustala się dochody w kwocie 75.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na kwotę 25.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 12.000,00 zł,
 2. wydatki - 10.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009 r.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu   w kwocie 700.000,00 zł;
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.475.000,00 zł;

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł,
 2. zaciągania zobowiązań:
  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4.
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 780.000,00 zł,
  3. wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 210.000,00 zł. nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej kwoty 70.000,00 zł. na realizację wydatków bieżących w zakresie:

 • dowożenia uczniów do szkół,
 • obsługi prawnej,
 • bankowej obsługi budżetu,
 • ubezpieczeń majątkowych,
 • innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań.

 1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 2. przekazanie uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010, w ramach kwoty, o której mowa w pkt. 2 lit. b.
 3. określenia zasad wykonywania budżetu w tym z zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników.

§ 11

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

                                                            Przewodniczący Rady Gminy
                                                                    Jarosław Jaworski

430316