Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XV/112/2008

Treść

UCHWAŁA Nr XV/112/2008xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 marca 2008 r.

 

w sprawie wysokości stawek czynszów dzierżawnych gruntów i najmu lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Raciąż.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543  z późniejszymi zmianami) oraz  art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r.  o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami) uchwala się,  co następuje:

 

§ 1

 

Okres dzierżawy ustala Wójt Gminy Raciąż.

 

§ 2

 

Ustala się wysokość czynszu dzierżawnego za 1 ha gruntu rolnego w kwintalach żyta dla:

-            gruntów rolnych

klasy II             - 4,5 q

klasy III a          - 4 q

klasy III b          - 3,5 q

klasy IV a          - 3 q

klasy IV b          - 2,5 q

klasy V              - 2 q

klasy VI             - 1,5 q

klasy VI z           - 1 q

 

-            użytków zielonych

klasy II             - 4,5 q

klasy III             - 3,5 q

klasy IV            - 2,5 q

klasy V             - 2 q

klasy VI             - 1,5 q

klasy VI z          - 1 q

 

§ 3

 

Czynsz dzierżawny za stawy, ustala się na 5,00 q żyta za 1 ha lustra wody.

 

§ 4

 

Ustala się minimalną stawkę roczną czynszu dzierżawnego w wysokości 0,25 q żyta, niezależną od dzierżawionej powierzchni klasy gruntów.

 

§ 5

 

W przypadku bezumownego użytkowania gruntów, wysokość czynszu podwyższa się o 100%.

 

§ 6

 

 Za cenę 1 q żyta przyjmuje się cenę stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego.

 

§ 7

 

Ustala się wysokość minimalnej stawki czynszu dzierżawnego dla:

1) gruntów dzierżawionych w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie kultury, oświaty, ochrony  zdrowia - 0,80 zł netto za 1m2 miesięcznie,

2)    gruntów dzierżawionych z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą inną niż określona w pkt 1 - 1,00 zł netto za 1m2 miesięcznie.

 

§ 8

 

Ustala się wysokość miesięcznej minimalnej stawki czynszu za najem powierzchni lokalu użytkowego przeznaczonego na:

  1)  działalność handlową - 10,00 zł netto za 1m2 miesięcznie,

  2)  działalność usługową - 8,00 zł netto za 1m2 miesięcznie,

  3)  działalność kulturalną, oświatową, ochrony zdrowia – 3,00 zł netto za 1m2 miesięcznie.

 

  § 9

 

1. Najemca zobowiązany jest pokrywać koszty związane z bieżącą eksploatacją lokalu, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

2. Najemcę lokalu obciążają remonty, a w szczególności drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych zapewniających korzystanie z nośników energii.

 

§ 10

 

Czas trwania umowy dzierżawy może ulec skróceniu w każdym czasie z inicjatywy obu stron tj. dzierżawcy, wydzierżawiającego, najemcy lub wynajmującego za uprzednim rocznym pisemnym wypowiedzeniem.

 

§ 11

 

W przypadku niedotrzymania warunków umowy przez dzierżawcę, jej zerwanie może nastąpić natychmiast lub po zbiorach bez prawa do odszkodowania.

 

 § 12

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

 § 13

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                            Jarosław Jaworski

430316