Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XV/111/2008

Treść

UCHWAŁA Nr  XV/111/2008xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 marca 2008r.

 

 

w sprawie zasad gospodarowania mieniem Gminy Raciąż, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) i pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 43 ust. 6, art. 68 ust. 1 i 1a,art. 70 ust. 4, art. 73 ust. 3, art. 76 ust. 1, art. 84 ust. 3, 98a, art.146 ust.2 i art. 218 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz.2782; z 2005r. nr 130, poz.1087), oraz  art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175, poz. 1459) Rada Gminy  Raciąż uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się zasady gospodarowania mieniem Gminy Raciąż, zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

§ 2

Postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości, wszczęte na podstawie uchwał Rady Gminy Raciąż  o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, podjętych przed wejściem w życie niniejszej uchwały i nie zakończone, prowadzone są na zasadach dotychczasowych.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

                                                                                       PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jarosław Jaworski

 

                                                                                                                  ZAŁĄCZNIK  
                                                                 
Do Uchwały Nr XV/111/2008
                                                                            
Rady Gminy Raciąż
                                                                                                  
z dnia 28 marca 2008r.

 

 

Zasady gospodarowania mieniem Gminy Raciąż, zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

 

 

R o z d z i a ł  I

Przepisy ogólne

 

§ 1.

 

1. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Raciąż  określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) oraz niniejsza uchwała.

§ 2.

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) wójcie gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Raciąż

2) radzie gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Raciąż

3) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Raciąż

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

 

§ 3.

 

1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy należy do wójta, który  w szczególności:

1)    dokonuje wyboru formy prawnej przekazania nieruchomości osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnymi nie posiadającym osobowości prawnej i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego,

2)        przeprowadza postępowanie przewidziane przepisami prawa w przypadku ustawowego lub wynikającego z uchwał rady gminy obowiązku przeprowadzenia przetargu,

3)        przeprowadza postępowanie przewidziane przepisami prawa w przypadku przekazywania nieruchomości osobom prawnym i fizycznym w trybie bez przetargowym,

4)    zawiera umowy cywilnoprawne oraz w przypadkach przewidzianych ustawą wydaje decyzje administracyjne.

 

2. Przy sprzedaży nieruchomości lub oddawaniu ich w użytkowanie wieczyste, z wyłączeniem przypadków określonych ustawą, oraz przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę lub najem wójt przeprowadza przetarg w formie:

1)    przetargu ustnego nieograniczonego,

2)    przetargu ustnego ograniczonego,

3)    przetargu pisemnego nieograniczonego,

4)    przetargu pisemnego ograniczonego.

 

3. Ustalenie formy przetargu należy do wójta, z zastrzeżeniem, że przetarg pisemny przeprowadza się w przypadkach uzasadnionych potrzebami gminy, w szczególności w zakresie sposobu wykorzystania lub zabudowania nieruchomości.

 

§ 4.

 

1. Podstawę gospodarowania nieruchomości stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

2. Wójt dokonuje wyboru formy prawnej oraz ustala treść umowy lub decyzji dotyczącej przekazania nieruchomości uwzględniając jej przeznaczenie wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i w takim zakresie może:

1)    przenosić własność nieruchomości w drodze sprzedaży,

2)    oddawać nieruchomości gruntowe w użytkowanie wieczyste,

3)    dokonywać zamiany nieruchomości lub zamiany prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego innej nieruchomości gruntowej,

4)    wnosić nieruchomości oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek prawa handlowego, utworzonych przez gminę lub do których gmina przystąpiła po podjęciu przez radę gminy stosownej uchwały,

5)    obciążać nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich,

6)    przekazywać nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych jako majątek tworzonych przez gminę lub z jej udziałem fundacji po podjęciu przez radę gminy uchwały w tej sprawie.

 

3. Zgody rady gminy wyrażonej odrębną uchwałą wymaga:

1)    przekazanie nieruchomości w drodze darowizny na cele publiczne,

2)    przekazanie nieruchomości Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego w drodze darowizny,

3)    sprzedaż nieruchomości Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego za cenę obniżoną oraz oddanie nieruchomości gruntowej Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste,

4)    nieodpłatne obciążenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi,

5)    zamiana nieruchomości, zamiana prawa użytkowania wieczystego, o ile dokonywana jest między gminą a Skarbem Państwa oraz między jednostkami samorządu terytorialnego bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości lub praw.

 

R o z d z i a ł  II

Zasady nabywania nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości

 

§ 5.

 

1. Wójt może nabywać do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, uwzględniając wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, potrzeby zabudowy i rozwoju gminy,  a także obowiązek wykonania zadań publicznych.

 

2. W zakresie określonym w ust. 1 wójt może:

1)    zawierać umowy kupna i zamiany nieruchomości oraz praw użytkowania wieczystego,

2)    zawierać umowy dotyczące nieodpłatnego przejęcia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

3)    wykonywać wynikające z przepisów ustawy prawo pierwokupu.

3. Cena nabycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie powinna przekraczać wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

4. W szczególnych przypadkach uzasadnionych interesem gminy cena nabycia nieruchomości może być ustalona w drodze negocjacji stron.

§ 6.

 

Zasady określone w § 5 stosuje się odpowiednio w przypadku ustanowienia na rzecz gminy ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach stanowiących własność osób trzecich.

 

 

R o z d z i a ł  III

Sprzedaż nieruchomości i oddawanie ich w użytkowanie wieczyste

 

§ 7.

 

1. Nieruchomości przekazywane są osobom prawnym i fizycznym na własność w drodze sprzedaży.

 

2. W uzasadnionych przypadkach wójt kierując się położeniem nieruchomości, jej szczególnym przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego lub innymi ważnymi względami może przeznaczyć ją do oddania         w użytkowanie wieczyste. Dotyczy to w szczególności gruntów:

1)        niezabudowanych,

2)       zabudowanych obiektami budowlanymi przeznaczonymi do przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, kapitalnego remontu lub do rozbiórki,

3)        zabudowanych obiektami zabytkowymi wymagającymi odbudowy lub remontu.

 

3.Zawierając umowy użytkowania wieczystego, wójt określa sposób zagospodarowania nieruchomości, terminy rozpoczęcia i zakończenia zabudowy, przebudowy, nadbudowy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia remontu, rozbiórki.

 

4.Terminy wymienionych czynności mogą ulec jednorazowemu przedłużeniu na czas nie dłuższy niż jeden rok.

 

5. W przypadku niedotrzymania przez wieczystego użytkowania warunków i terminów określonych umową użytkowania wieczystego Wójt obowiązany jest żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu.

 

§ 8.

 

1. Sprzedaż lub oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie bez przetargowym następuje w przypadkach określonych ustawą, z uwzględnieniem ust. 2.

 

2. Można zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz inne cele publiczne, jeżeli cele te realizowane będą przez podmioty, dla których są celami statutowymi i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.

 

 

§ 9.

 

1. W przypadku sprzedaży nieruchomości bez przetargu oraz sprzedaży budynków i innych obiektów znajdujących się na gruncie oddawanym w użytkowanie wieczyste w drodze bez przetargowej, od ceny nieruchomości, ustalonej w wysokości nie niższej niż ich wartość, można udzielić bonifikaty w wysokości nie wyższej niż 20% ceny, jeżeli sprzedaż następuje na rzecz:

1)    podmiotów wymienionych w § 8 ust. 2 uchwały z przeznaczeniem na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych,

2)    osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo- turystyczną na cele niezwiązane      z działalnością zarobkową,

3)    Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

4)    kościołów i związków wyznaniowych, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej.

 

2. W granicach określonych w ust. 1, o wysokości udzielonej bonifikaty postanawia wójt.

 

3. Bonifikata, o której mowa w ust.1, przysługuje pod warunkiem zapłaty ceny sprzedaży, jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży albo umowy użytkowania wieczystego.

 

4. Wójt obowiązany jest żądać zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli nabywca nieruchomości wymieniony w ust. 1 pkt 1 i 2 przed upływem 10 lat od dnia jej nabycia, zbył lub wykorzystał nieruchomość na cele inne niż stanowiące podstawę udzielenia bonifikaty.

 

5. Obowiązek zwrotu, o którym mowa w ust. 4, nie dotyczy zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz osoby bliskiej.

 

§ 10.

 

W przypadku sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków cenę sprzedaży ustaloną w drodze przetargu lub w trybie bez przetargowym obniża się do 50%.

 

 

R o z d z i a ł  IV

Sprzedaż mieszkań komunalnych

 

§ 11.

 

1. Pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży, z zastrzeżeniem ust.  2 i 3, przysługuje tym najemcom lokali, z którymi umowy najmu zawarte zostały na czas nieoznaczony.

 

§ 12.

 

Wyodrębnienie własności lokali mieszkalnych następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali.

 

§ 13.

 

Przy wykupie przez najemcę lokalu mieszkalnego można obniżyć jego cenę o 20%.

 

§ 14.

 

Na poczet ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego sprzedawanego w trybie bezprzetargowym, przed udzieleniem bonifikaty określonej w § 13, zalicza się nakłady poniesione za zgodą gminy przez najemcę,  na rzecz którego następuje sprzedaż, dokonane na przeprowadzone zgodnie z prawem budowlanym, w tym na podstawie pozwolenia na budowę, remont kapitalny tego lokalu, przebudowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku, w tym na adaptację strychu lub innego pomieszczenia niemieszkalnego, jeżeli w wyniku tego nastąpiło wyodrębnienie lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot umowy najmu lub powiększenie powierzchni użytkowej tego lokalu.

 

 

§ 15.

 

1. Najemca ponosi koszty sporządzenia zleconej przez gminę wyceny gruntu i lokalu. Koszty podziału geodezyjnego nieruchomości w celu wydzielenia gruntu niezbędnego do funkcjonowania budynku oraz koszt inwentaryzacji budynku pokrywa gmina. Dopuszcza się możliwość, w porozumieniu z wójtem, zlecenia indywidualnie przez najemcę wyceny lokalu oraz gruntu uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu.

 

2. Najemca lokalu lub budynku, na którego wniosek przeznacza się lokal lub budynek do sprzedaży jest zobowiązany do wpłacenia  na rzecz gminy zadatku na pokrycie kosztów o których mowa w ust.1.

 

3. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia najemcy od zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 16.

 

Lokale mieszkalne wolne w sensie prawnym mogą stanowić przedmiot sprzedaży na warunkach i za cenę ustaloną w drodze przetargu.

 

R o z d z i a ł  V

Sprzedaż lokali użytkowych

 

 

§ 17.

 

1. Pierwszeństwo w nabywaniu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży przysługuje tym najemcom lokali, którzy na podstawie jednej lub kilku następujących po sobie umów najmu korzystają z nich przed złożeniem wniosku o nabycie lokalu, jeżeli korzystają z lokalu zgodnie z przeznaczeniem określonym  w umowie najmu.

 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do najemców lokali użytkowych, których najem trwa krócej niż przez okres wskazanym ust. 1, przekazanych im w najem przez gminę w zamian za przekazanie do dyspozycji gminy na jej wniosek lokalu użytkowego stanowiącego uprzednio przedmiot umowy najmu rozwiązanej w drodze porozumienia stron.

 

3. Najemcy, o których mowa w ust. 1 i 2, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu lokalu, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę nabycia ustaloną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku                  o gospodarce nieruchomościami w wysokości ustalonej przez Wójta i nie niższej niż wartość lokalu.

 

 

R o z d z i a ł  VI

Przekazywanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym gminy nie posiadającym osobowości prawnej

 

§ 18.

 

Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być przez wójta przekazywane jednostkom organizacyjnym gminy nie posiadającym osobowości prawnej w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczane na cele związane z ich działalnością określoną aktem o utworzeniu jednostki oraz statutem.

 

 

§ 19.

 

1. W przypadku przekazywania nieruchomości jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej w trwały zarząd warunki korzystania z nieruchomości ustala wójt w decyzji o ustanowienie trwałego zarządu.

 

2. Wójt może udzielić bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu obniżając je, nie więcej jednak niż o 50% ceny, gdy nieruchomość oddawana jest w trwały zarząd:

1)    na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz realizację innych celów publicznych, a także pod budownictwo mieszkaniowe,

2)    jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportowo-turystyczną, na cele nie związane z działalnością zarobkową. Wysokość udzielonej bonifikaty oraz warunki utraty bonifikaty określa wójt w decyzji o ustanowienie trwałego zarządu.

3. Zasady, określone w ust. 2, mają zastosowanie także do opłat z tytułu trwałego zarządu, który powstał  z mocy prawa.

 

 

§ 20.

 

W przypadku przekazywania nieruchomości gminnej jednostce organizacyjnej gminy nie posiadającej osobowości prawnej w najem, dzierżawę lub użyczenie warunki korzystania z nieruchomości oraz opłaty z tego tytułu określa umowa.

 

 

 

 

R o z d z i a ł  VII

Oddawanie nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę i najem oraz na podstawie innych tytułów prawnych

 

§ 21.

 

1. Wójt może oddawać nieruchomości osobom prawnym i osobom fizycznym w użytkowanie, dzierżawę i najem oraz udostępniać je na podstawie innych tytułów prawnych.

 

2. Warunki i opłaty z tytułu korzystania z nieruchomości ustala się w drodze przetargu, a w przypadku przekazania nieruchomości w drodze bezprzetargowej – w umowie zawieranej przez wójta z osobą prawną lub osoba fizyczną,  z zastrzeżeniem ust. 3.

 

3. Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości oddawane są w użytkowanie, dzierżawę i najem na czas oznaczony.

§ 22.

 

1. Przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę lub najem wójt może odstąpić od przetargu w przypadku:

1)    umów zawieranych na okres nie dłuższy niż trzy lata,

2)    gdy w okresie wywieszenia wykazu gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia lub najmu (zgodnie z art. 35, ustawy o gospodarce nieruchomościami) lub bezpośrednio po tym okresie zostanie złożony tylko jeden wniosek o dzierżawę lub najem gruntu,

3)    przedłużania czasu umów uprzednio zawartych,

4)    zawierania umów w celu uregulowania stanu prawnego władania ogródkami przydomowymi, gruntami pod garażami i budynkami gospodarczymi,

5)    gruntów rolnych odłogowanych przez okres co najmniej jednego roku,

6)    innych – nie wymienionych w pkt 1 do 5 z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku przekazywania nieruchomości osobom prawnym i fizycznym prowadzącym działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalna, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną na cele nie związane z działalnością zarobkową.

 

§ 23.

 

Udostępniając nieruchomości, wójt obowiązany jest przestrzegać przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz określać czas trwania umów z uwzględnieniem planowanych terminów realizacji zadań gminy  obejmujących przekazywane nieruchomości.

 

§ 24.

 

1. Wójt obowiązany jest zastrzec w zawieranych umowach dzierżawy, najmu lub użyczenia możliwość rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdyby:

1)        nieruchomość wykorzystywana była przez drugą stronę umowy niezgodnie z przeznaczeniem nieruchomości określonym umową,

2)        nieruchomość lub jej części składowe przekazywane zostały do korzystania osobom trzecim bez zgody wójta.

 

§ 25.

 

Wójt ustali w drodze zarządzenia zasady określania i negocjacji opłat z tytułu użytkowania, dzierżawy lub najmu, precyzując w nich zasady ustalania opłat wywoławczych w przypadku trybu przetargowego i kryteria różnicujące wysokość opłat dla tego celu oraz dla ustalania opłaty w trybie bezprzetargowym.

 

 

 

 

 

430316