Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XV/110/2008

Treść

UCHWAŁA Nr XV/110/2008xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 marca 2008 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Krajkowo na lata 2008 - 2014”.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 6 w ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz na podstawie § 10, ust. 2, pkt. 2 lit. a, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 14 lutego 2008r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, (Dz. U. z 2008r. Nr 38, poz. 220) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

§1

 

Zatwierdza się „Plan odnowy miejscowości Krajkowo na lata 2008 – 2014” w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                               Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                        
Jarosław Jaworski

Załączniki:

PLAN_ODNOWY_MIEJSCOWOSCI_KRAJKOWO.pdf 

 

Uzasadnienie

do uchwały XV/110/2008

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 marca 2008r.

 

w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Krajkowo na lata 2008 - 2014”.

 

 

Plan Odnowy Miejscowości to najważniejszy element odnowy wsi.

            Przygotowanie „Planu odnowy miejscowości Krajkowo na lata 2008 – 2014”, dla miejscowości Krajkowo jest niezbędne z uwagi na procedurę składania wniosków aplikacyjnych, w sprawie uzyskania dofinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w celu realizacji przedsięwzięć w ramach odnowy wsi.

 

            Plan odnowy miejscowości został przygotowany metodą uspołecznioną. W pracach udział wzięli pracownicy Urzędu Gminy Raciąż i jednostek podległych, oraz przedstawiciele środowisk społeczności lokalnych.

 

430316