Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XV/109/2008

Treść

U C H W A Ł A  Nr  XV/109/2008xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady   Gminy   Raciąż

z dnia 28 marca 2008 roku

 

w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Raciąż na 2008 rok

 

            Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165, art. 166 i art.184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz.U. z 2005 r Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.                -   Rada  Gminy   Raciąż  uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.       Zwiększa się dochody budżetowe gminy na 2008 rok o kwotę 165.396,00 zł.   oraz zmniejsza się o  kwotę 166,00 zł. zgodnie z  załącznikiem    Nr 1 do Uchwały.

2.       Dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 3.020.601,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

 

       Dochody po zmianie wynoszą 17.336.012,00 zł.

  

§ 2

 

1.       Zwiększa się wydatki budżetowe gminy na 2008 rok o kwotę 384.992,88 zł oraz zmniejsza się o kwotę 132.068,88 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały .

2.       Wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 3.020.601,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

 

Wydatki po zmianie wynoszą  19.448.382,10 zł

 

§ 3

 

1.       Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.112.370,10 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

pożyczek w kwocie        -            2.024.676,10 zł.

wolnych środków            -            87.694,00 zł.

2.       Przychody budżetu w wysokości 2.812.370,10 zł, rozchody w wysokości 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  obowiązuje w roku budżetowym 2008 i podlega ogłoszeniu.

                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY               

                                                            Jaworski Jarosław

 

Załączniki:

zal_1.pdf 
Zal_1A.pdf 
Zal_2.pdf 
Zal_2a.pdf 
uzasadnienie.doc 

430316