Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XV/108/2008

Treść

 U C H W A Ł A  Nr XV/108/2008xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 28 marca 2008 r.

 

 

w sprawie:  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Raciąż.

 

 

 

         Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i na podstawie art. 199, ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

  

§ 1

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2007 rok  udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Raciąż.

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                              Przewodniczący Rady Gminy

                                       Jarosław Jaworski

430316