Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XIV/107/2008

Treść

                           U C H W A Ł A    Nr  XIV/107/2008xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                       Rady Gminy Raciąż

                                   z dnia 29 lutego 2008 roku

 

 

   

w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Nowym Komuninie.

 

 

                    Na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) oraz  art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (7.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Gminy  Raciąż uchwala, co następuje:

 

 

                                                              § 1.

 

 

Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2007/2008 tj. z dniem         31 sierpnia 2008 r. Szkoły Filialnej w Nowym Komuninie z przyczyn podanych w uzasadnieniu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

                                                             § 2

 

 

Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji Szkoły Filialnej w Nowym Komuninie, wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty.

 

 

                                                             § 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                               PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY

                                                                     Jarosław Jaworski

 

Zal_do_uchw._nr_107.doc 

 

 

 

 

 

 

430316