Przejdź do stopki

UCHWAŁA Nr XIV/103/2008

Treść

UCHWAŁA  Nr XIV/103/2008
Rady Gminy  Raciąż
z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy RaciążNa podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 roku Nr 179, poz.1485) -  Rada Gminy  Raciąż  uchwala, co następuje:

 

§ 1


Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Raciąż, stanowiący  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                               Jarosław Jaworski

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XIV/103/2008

Rady Gminy Raciąż

z dnia 29 lutego 2008r.

 

 

 

 

Konieczność uchwalenia przez Radę Gminy w Raciążu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wynika z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku. Zgodnie z ustawą - przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w artykule 182 przewiduje finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne.

 
                                                             
Załącznik  nr 1
                                                              do Uchwały Nr XIV/103/2008
                                                              
Rady Gminy  Raciąż
                                                             
z dnia 29 lutego 2008 r

          GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA 
NARKOMANII                                                                           
    NA TERENIE GMINY RACIĄŻ

 

 

 

 

 

RACIĄŻ,  2008 rok

 

WSTĘP

 

Przeciwdziałanie narkomanii jest jednym z podstawowych i najbardziej aktualnym zadaniem samorządów gminnych w dziedzinie profilaktyki i ochrony zdrowia.

Zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii oparte zostały o art.18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. oraz art. 10 ust. 1 - 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005r. Zgodnie z treścią tej ustawy samorządy gmin uzyskały kompetencje do podjęcia działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów Gmina z racji dysponowania wiedzą o problemach swoich mieszkańców oraz o dostępnych zasobach, może przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do społeczności. Zadania i cele określone w programie inicjowane są i realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołaną przez Wójta oraz inne instytucje zajmujące się tą dziedziną. Działania skierowane na przeciwdziałanie narkomanii wśród młodzieży Gminy Raciąż są integralną częścią wszystkich działań profilaktycznych na terenie gminy i mocno związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

            Przedstawiony program adresowany jest do osób uzależnionych od narkotyków, ich rodzin, dzieci oraz wszystkich, którzy zagrożeni są tego rodzaju patologią.

 

CELE I PRIORYTETY PROGRAMU

 

 1. Stały monitoring poziomu dystrybucji i używania narkotyków przez młodzież.
 2. Zmniejszanie ilości uzależnień od narkotyków.
 3. Promowanie postaw społecznych ważnych dla przeciwdziałania narkomanii.
 4. Rozwój potencjalnych form pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych
 5. Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii.
 6. Rozwijanie szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych.
 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – wspólna realizacja działań związanych z profilaktyką dzieci i młodzieży.
 8. Tworzenie gminnej koalicji antynarkotykowej
 9. Wspieranie i organizowanie imprez profilaktycznych.

 

Program niniejszy realizowany jest na terenie gminy Raciąż przez instytucje oraz ludzi, którzy w ramach określonych prawnie i statutowo oraz charakteru wykonywanej pracy zajmują się problematyką narkotykową; są to:

 1. Psycholog, pedagog oraz terapeuta d.s. narkomanii.
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu.
 4. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu.
 5. Komisariat Policji.

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

            Komisja jest ciałem inicjującym, opiniującym i nadzorującym wykonanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zadania Komisji:

 

 1. Koordynacja prac osób współpracujących w tej dziedzinie.
 2. Przygotowanie i przedkładanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 3. Bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu .
 4. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki.
 5. Koordynacja pracy świetlic w szkołach, pomoc organizacyjno – merytoryczna.
 6. Organizacja spotkań, szkoleń dla nauczycieli, teatrów profilaktycznych dla dzieci.
 7. Stałe dyżury informacyjne dla mieszkańców Gminy.
 8. Zbieranie dokumentacji przypadków narkomanii w Gminie.
 9. Prowadzenie analizy problemów narkomanii i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie gminy, wprowadzanie lokalnych inicjatyw.
 10. Szukanie wsparcia dla działań na rzecz zmniejszania rozmiarów narkomanii.

 

PSYCHOLOG

 

 1. Pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych od narkotyków.
 2. Informacja o możliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego.
 3. Motywowanie do leczenia.
 4. Udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu.
 5. Pomoc dla osób z różnymi problemami.
 6. Prowadzenie szkoleń dotyczących przeciwdziałania narkomanii.

 

TERAPEUTA DLA UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW:

 

 1. Konsultacje dla młodzieży mającej kontakt i problemy z narkotykami.
 2. Prowadzenie terapii dla uzależnionych.

 

PEDAGOG:

 1. Wspieranie psychologa w pracy profilaktycznej wśród młodzieży.

 

PRAWNIK:

 

 1. Udzielanie porad prawnych w sprawach z zakresu prawa cywilno-karnego dla osób związanych z problemem narkomanii.

 

ŚWIETLICE SZKOLNE – najbardziej efektywna forma profilaktyki. Ich głównym zadaniem jest zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją programów profilaktycznych. Integracja dzieci z rodzin patologicznych        z ich rówieśnikami funkcjonującymi w normalnych rodzinach (przezwyciężanie barier, lęków i kompleksów). Szczególny nacisk w działalności tych grup kładzie się na profilaktykę przeciw narkomanii.

 

ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU

 1. Finansowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii winno być dokonywane w ramach zadań własnych gminy między innymi z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

 

 

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raciąż będą realizowane następujące zadania:

 

I.                    Tworzenie koalicji i spójności działań w tej dziedzinie.

II.                  Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin.

III.                Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych od narkotyków.

IV.               Pomoc ludziom uzależnionym od narkotyków. Prowadzenie dyżurów oraz konsultacji specjalistycznych (psycholog, prawnik).

V.                 Organizowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci pozostających w czasie wakacji na terenie gminy w ramach pożytku publicznego. Również we współpracy z GOPS w Raciążu opłacanie różnego rodzaju zajęć (sport, zajęcia artystyczne, turystyka i rekreacja) połączone z dożywianiem uczestników.

VI.               Finansowanie zajęć dodatkowych (instruktorzy tańca, plastyki itp.) w świetlicach szkolnych.

VII.             Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla ludzi pracujących    w profilaktyce przeciw narkomanii w gminie Raciąż.

VIII.        Ogłoszenie konkursu i finansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Finansowanie programów     i działalności profilaktycznej realizowanych przez stowarzyszenia (zadania zlecone).

430316