Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XIV/102/2008

Treść

U C H W A Ł A  Nr XIV/102/2008xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Gminy Raciąż

z dnia 29 lutego 2008 r.

 

 

w sprawie: utworzenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008 – 2016.

 

 

 

         Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17, ust. 1, pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Tworzy się Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, na lata: 2008 – 2016 -  w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                              Jarosław Jaworski

Załącznik: Gminny_System_Profilaktyki_i_Opieki_nad_Dzieckiem_i_Rodzina_na_lata_2008-2016_Gminy_Raciaz.doc 

430316