Przejdź do stopki

U C H W A Ł A Nr XIV/101/2008

Treść

U C H W A Ł A  Nr  XIV/101/2008xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady   Gminy   Raciąż

z dnia 29 luty 2008 rok

 

 

w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Raciąż na 2008 rok

 

            Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165, art. 166 i art.184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz.U. z 2005 r Nr 249, poz. 2104 z późn.zm. -   Rada  Gminy   Raciąż  uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

1.      Zwiększa się dochody budżetowe gminy na 2008 rok o kwotę 260.865,00 zł. zgodnie z  załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

 

       Dochody po zmianie wynoszą 17.170.782,00 zł.

 

 

§ 2

 

 

1.      Zwiększa się wydatki budżetowe gminy na 2008 rok o kwotę 1.347.165,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 86.300,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały .  

 

Wydatki po zmianie wynoszą  19.195.458,10 zł

 

 

§ 3

 

 

1.      Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.024.676,10 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie - 2.024.676,10 zł.

2.      Przychody budżetu w wysokości 2.724.676,10 zł, rozchody w wysokości 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 4

 

1.      Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2008 nie objęte wieloletnim programem w wysokości 369.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2.      Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 4.998.541,10 zł.  w tym dotyczące 2008 roku  4.998.541,10 zł. zgodnie z załącznikiem  Nr 5.

3.      Łączne wydatki inwestycyjne w 2008 roku ustala się w wysokości 5.368.041,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 – 5.

 

§ 5

 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.024.676,10.

 

 

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  obowiązuje w roku budżetowym 2008 i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

                                            PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY               

                                                        Jaworski Jarosław

Załączniki:
uzasadnienie.doc 
Zalacznik_nr_1.pdf 
Zalacznik_nr_2.pdf 
Zalacznik_nr_3.pdf 
Zalacznik_nr_3a.pdf 
Zalacznik_nr_4.pdf 
Zalacznik_nr_5.pdf 

              

 

 

 

430316