Przejdź do stopki

Uchwała Nr VI.27.2015

Treść

Uchwała Nr VI.27.2015
Rady Gminy Raciąż

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raciąż powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych, która stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1 lub ust 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych w wysokości 9 zł miesięczne od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych w wysokości 16 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/139/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwała Nr XXX/175/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/139/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 maja 2015r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Jaworski

 

 

413716