Przejdź do stopki

Uchwała Nr VI.28.2015

Treść

Uchwała Nr VI.28.2015
Rady Gminy Raciąż

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 6m i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deklaracja, o której mowa w § 3 musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r., poz. 1114 ).

2. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów, kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011 r., Nr 206, poz. 1216 ze zm.).

3. Układ informacji i powiązań składanych deklaracji zgodny ze wzorem deklaracji w formie pisemnej, określa załącznik nr 2 do uchwały.

4. Przekazanie deklaracji następuje poprzez elektroniczne wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały i przesłanie go na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Raciąż na Platformie Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/140/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 maja 2015 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Jaworski

 

Załącznik Nr 1 - Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne 

 

Załącznik Nr 2 - Elektroniczny formularz

413716