Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XVII.109.2016

Treść

UCHWAŁA NR XVII.109.2016
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 1 lipca 2016 r.


w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raciąż


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada Gminy w Raciążu uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się następujące terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;
2) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z góry każdorazowo za okres 3 miesięcy w terminach do dnia: 20 marca, 20 maja, 20 września, 20 listopada;
3) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w kasie Urzędu Gminy w Raciążu, przelewem na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy Raciąż nr: 67 8233 0004 0000 1717 2004 0006 lub u sołtysów;
4) w przypadku wystąpienia, w ciągu miesiąca, zmiany danych będących podstawą naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana;
5) dopuszcza się wnoszenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za kilka okresów rozliczeniowych, nie więcej niż do końca danego roku kalendarzowego;
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/138/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Jaworski

413716