Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XXXI.214.2018

Treść

UCHWAŁA NR XXXI.214.2018
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 9 marca 2018 r.


w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Raciąż za świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej:
1. W zakresie odbierania zmieszanych odpadów komunalnych bez prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów:
a) pojemnik o pojemności 120 L                -  24,00 zł
b) pojemnik o pojemności 240 L                -  37,00 zł
c) pojemnik o pojemności 1100 L              -  130,00 zł
d) pojemnik KP 7 o pojemności 6500 L     -  610,00 zł
2. W zakresie odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli pozostałe odpady gromadzone są i odbierane w sposób selektywny:
a) pojemnik o pojemności 120 L                - 20,00 zł
b) pojemnik o pojemności 240 L                - 27,00 zł
c) pojemnik o pojemności 1100 L              - 90,00 zł
d) pojemnik KP 7 o pojemności 6500 L     - 420,00 zł
3. Opłaty o których mowa w ust. 1 i 2 określają odbiór odpadów komunalnych raz w miesiącu oraz uwzględniają podatek VAT, koszty transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych.
§ 2. 1. Określa się górną stawkę opłaty obowiązującą na terenie Gminy Raciąż, ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę posiadającego decyzję Wójta Gminy Raciąż zezwalającą na prowadzenie przedmiotowej działalności, w wysokości 50,00 zł/1m3.
2. Opłata o której mowa w ust. 1 uwzględnia podatek VAT oraz koszty transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż. 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski 

413716