Przejdź do stopki

Uchwała Nr XXXVI.256.2018 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 15 października 2018r.

Treść

 UCHWAŁA Nr XXXVI.256.2018

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia 15 października 2018r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII.190.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 października 2017roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raciąż

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) - Rada Gminy Raciąż uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII.190.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raciąż (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz.12061), wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. w §1 pkt 6) otrzymuje brzmienie:

"6) zasady i tryb rozpatrywania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji – skarg, wniosków i petycji“

 

  1. w §17 ust.1 dodaje się pkt 6) w brzmieniu:

6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji."

 

  1. w §17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2.Radny ma obowiązek być członkiem co najmniej jednej komisji stałej, z wyłączeniem Przewodniczącego Rady Gminy.”;

 

  1. w §45 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1.,Protokół z sesji musi odzwierciedlać jej przebieg. Protokół sporządza się utrwalając przebieg sesji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz pisemnie.”;

 

  1. w §45 po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„w razie awarii urządzeń rejestrujących, sporządza się protokół w formie pisemnej“

 

  1. w § 48 uchyla się ustępy od 4 do 12

 

  1. dodaje się do rozdziału 6 „organizacja wewnętrzna i tryb pracy Rady i Komisji“§ 53 a w brzmieniu:

"§53a.1.Głosowanie imienne przeprowadza przewodniczący obrad odczytując nazwiska radnych według listy obecności, radni głosują przez wypowiedzenie słów: „za” lub „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Głos radnego odnotowuje się przy jego nazwisku.

2. Po przeliczeniu głosów przewodniczący obrad podaje wynik głosowania imiennego.

3. Lista obecności, według której radni oddawali głosy stanowi załącznik do protokołu sesji.”;

 

  1. rozdział 10 otrzymuje brzmienie:

Rozdział 10 Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”:

 

§ 103 1. W skład Komisji Skarg Skarg, Wniosków i Petycji wchodzi 5 radnych, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wybrany przez Radę.

3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera Komisja ze swojego grona.

4. Komisja jest władna do zajmowania stanowiska, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej

połowa jej członków.

 

§ 104. 1. Skargę, petycję lub wniosek obywateli kierowane do Rady rejestruje się w kancelarii Urzędu i niezwłocznie przekazuje do komórki organizacyjnej Urzędu odpowiedzialnej za obsługę Rady, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności jeden z Wiceprzewodniczących:

a) przeprowadza kwalifikację pisma jako skargi, petycji lub wniosku,

b) przekazuje pismo Przewodniczącemu Komisji celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia przekazania skargi, petycji lub wniosku do komórki organizacyjnej Urzędu odpowiedzialnej za obsługę Rady,

c) czuwa nad terminowością rozpatrzenia skargi, petycji lub wniosku.

 

3. Komisja może przyjmować do protokołu skargi i wnioski wnoszone do Rady ustnie.

4. Komisja nie rozpoznaje anonimowych skarg, petycji i wniosków obywateli.

 

5. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy zwołanie posiedzenia Komisji w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia przekazania do Komisji skargi, petycji lub wniosku. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje jego Zastępca.

 

6. Komisja, badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające w związku ze złożoną skargą, petycją lub wnioskiem może:

1) wystąpić do Wójta lub do właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej Gminy o złożenie wyjaśnień i zajęcia stanowiska w przedmiocie rozpoznawanej skargi, petycji lub wniosku,

2) zebrać materiały, informacje i wyjaśnienia,

3) przeprowadzić czynności kontrolne.

 

7. Komisja po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w ust. 6 przygotowuje propozycję sposobu załatwienia skargi, petycji lub wniosku w formie projektu uchwały zawierającego uzasadnienie, a następnie przekazuje go Przewodniczącemu.

 

8. Komisja jest zobowiązana do:

1) przestrzegania terminów określonych przepisami prawa przy rozpatrywaniu skargi, petycji lub wniosku,

2) przygotowania projektu uchwały w przypadku konieczności wydłużenia terminu załatwienia skargi, petycji lub wniosku i przedłożenia go Przewodniczącemu.

 

§ 105. 1. Rezygnacja lub odwołanie członka Komisji lub utrata przez niego mandatu radnego nie przerywa prowadzonych czynności przez Komisję Skarg chyba, że jej skład zmniejszy się do trzech osób.

2. Klub radnych, który utracił swojego przedstawiciela w Komisji niezwłocznie wskazuje innego przedstawiciela klubu do jej składu.

 

§ 106. Komisja w terminie do końca stycznia składa Radzie sprawozdanie z działalności za rok poprzedni oraz w każdym czasie - na żądanie Rady.

 

§107. Przy załatwianiu skarg, wniosków i petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji kieruje się ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących powszechnie przepisów prawa.”;

 

§ 2. § 112, § 113 i § 114 przyjmuje odpowiednio kolejne numery § 108, § 109 i § 110.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującego po kadencji organów wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Jarosław Jaworski

413716