Przejdź do stopki

Uchwała Nr III.9.2014

Treść

Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na rok 2015

Nr III.9.2014

Rady Gminy Raciąż

z dnia 29 grudnia 2014 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ”d” lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z poź.zm.)  Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje

 

§ 1

 

Ustala się dochody w łącznej wysokości  25.449.981,79 zł,  w tym:

1)     dochody bieżące w wysokości  22.222.812,79 zł,

2)     dochody majątkowe w kwocie 3.227.169,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Ustala się wydatki w łącznej wysokości  23.947.614,79 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące w wysokości 19.834.902,08 zł,

2)     wydatki majątkowe w wysokości  4.112.712,71,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

1. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1.502.367,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę  pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.502.367,00 zł.

2.Przychody budżetu stanowiące  kredyt w kwocie 1.509.048,94 zł przeznacza się na rozchody – spłatę pożyczek  w kwocie 1.509.048,94 zł

3. Przychody budżetu w wysokości 1.509.048,94 zł, rozchody w wysokości 3.011.415,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  500.000,00 zł

2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.509.048,94 zł

 

§ 5

1. Rezerwę ogólną  w kwocie 30.000,00  zł.       

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w  kwocie

50.000,00 zł,

 

§ 6

 

1.     Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami  zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

2.     Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 7

 

1.     Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2.     Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 8

 

Dotacje podmiotowe dla Gminnej Instytucji Kultury na kwotę 25.000,00 zł.  zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 9

 

1.     Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę  540.714,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2.     Wydatków, o których mowa w ust. 1, dokonuje Wójt, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

 

§ 10

 

1.     Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

 

§ 11

 

Upoważnia się Wójta  do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł

2)      dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,

3)      dokonywania zmian w planie jednorocznych wydatków majątkowych w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.

 

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 13

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

                                                                                      

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                          Jarosław Jaworski

Pliki do pobrania

Uzasadnienie.pdf 169.73 KB
Zalacznik_Nr_1.pdf 297.34 KB
Zalacznik_Nr_2.pdf 1097.18 KB
Zalacznik_Nr_3.pdf 245.92 KB
Zalacznik_Nr_4.pdf 282.63 KB
Zalacznik_Nr_5.pdf 251.71 KB
Zalacznik_Nr_6.pdf 238.92 KB
Zalacznik_Nr_7.pdf 238.52 KB
Zalacznik_Nr_8.pdf 232.04 KB
Zalacznik_Nr_9.pdf 202.55 KB
Zalacznik_Nr_10.pdf 367.75 KB
Zalacznik_Nr_11.pdf 272.17 KB
430316