Przejdź do stopki

Uchwały 2011

Treść

Uchwała Nr XIII/69/2011

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/120/2008 Rady Gminy Raciąż z dnia 25 kwietnia 2008 r. – w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciąż.

Uchwała nr XIII/71/2011

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

321091