Przejdź do stopki

Uchwały 2007

Treść

UCHWAŁA Nr VII/53/2007

w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 r.

UCHWAŁA Nr VII/52/2007

W sprawie: powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 r.

U C H W A Ł A Nr VII/50/2007

w sprawie: miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w miesięcznych stawkach wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami, w szkołach na terenie Gminy Raciąż.

U C H W A Ł A Nr VII/49/2007

W sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Raciąż.

U C H W A Ł A Nr VIII/56/2007

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

Uchwała Nr VIII/54/2007

W sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.

UCHWAŁA Nr IX/75/2007

W sprawie: projektów, które Gmina Raciąż złoży do realizacji w ramach programów operacyjnych, o których mowa w art.2, ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

U C H W A Ł A Nr IX/70/2007

W sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na inwestycję pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Starym Gralewie”

430318